Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4280
Title: แผนธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มเพื่อการส่งออก
Other Titles: BUSINESS PLAN FOR EXPORTING NAMPRIKNOOM CHILIPASTE
Authors: ณัฐธร, กันต์เกรียงวงศ์
Keywords: ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
น้ำพริกหนุ่ม
การส่งออก
ฉายรังสี
Active Packaging
Issue Date: 2-Dec-2021
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract: สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนายืดอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มจาก 3 วันเป็น 1 ปีโดยผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มได้การรับรองมาตรฐานการผลิตรวมถึง มาตรฐานอาหารและยาระดับสากลเพื่อส่งออกสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศในแถบ ทวีปยุโรป โดยมีการจัดตั้งบริษัท บ้านย่า พรีเมี่ยม จำกัด เป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม ที่ใช้กรรมวิธีในการยืดอายุการใช้งานโดยการฉายรังสีแกมมาเพื่อถนอมอาหารร่วมกับการใช้บรรจุภัณฑ์แบบ Active packaging แบบสูญญากาศที่ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียและออกซิเจนเพื่อคงรสชาติ สี กลิ่นและเนื้อสัมผัสของน้ำพริกหนุ่มแบบไทยดั้งเดิมโดยไม่ใส่สารกันเสียและไม่ต้องเก็บรักษาในตู้เย็น จากมูลค่าการส่งอาหารประเภทพริกแกงและน้ำพริกในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศในแถบทวีปยุโรปมีมูลค่ากว่า 1,143.2 ล้านบาทในปี 2563 โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ 12% ตลาดการส่งออกพริกแกงและน้ำพริกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในปี 2563 จะเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ยอดการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องแกงและน้ำพริกยังคงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม ของบริษท บ้านย่า พรีเมี่ยม จำกัด จะมีบรรจุภัณฑ์ในขนาด 200 กรัม และมีการรับรองมาตรฐานระบบ GMP ระดับสากล HACCP เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ตราฮาลาล เพื่อการัน ตีความปลอดภัยในการบริโภคแก่ลูกค้าในกลุ่มมุสลิม และมาตรฐาน อย.ทั้งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และในทวีปยโุรป โดยจัดจำหน่ายอยู่ที่ราคาขายปลีก 200 บาท ราคาขายส่ง 140 บาท บริษัทฯ วางกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและกลุ่มคนไทยที่ชื่นชอบการ รับประทานน้ำพริกที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและประเทศในแถบทวีปยุโรป บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการในการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มของบริษัทเป็นที่รู้จักให้มากที่สุด ร่วมกับการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาและร่วมพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ในด้านการผลิต บริษัทฯ จะใช้การจ้างบริษัท บุญทรีฟู้ด จำกัด ทำการผลิตในปริมาณมากที่ได้มาตรฐานการส่งออก เพื่อลดต้นทุนคงที่ทางการผลิตร่วมกับการควบคุม กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ และนำนวตักรรมการฉายรังสีแกมมาเพื่อใช้ถนอมอาหาร โดยว่าจ้างสถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการ บริษทัฯ จะทำตลาดผ่านตัวแทนขายของบริษัทฯในต่างประเทศ และในประเทศจะขายผ่านช่องทางออนไลน์และร้านน้ำพริกบ้านย่าตลาด อตก. และตลาดบองมาเช่ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินการเพื่อการส่งออก โดยคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปี บริษัทฯ จะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิรวมทั้งสิ้น 10,139,927 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 64.35% และคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน
Description: 96 แผ่น
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4280
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP EM.026 2564.pdf4.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.