Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5419
Title: แผนธุรกิจสู่ความสาเร็จด้วยกลยุทธ์การแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่า
Authors: ภัทราวุธ บุญศิริ
Keywords: การจัดการธุรกิจอาหาร
Global Mega Trends
ผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่า
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
กลุ่มวัยทำงาน
อัตราส่วนทางการเงิน
Issue Date: 2567
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract: การศึกษานี้สำรวจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารภายใต้ผลกระทบของ Global Mega Trends ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรสูงอายุ, การแพร่ระบาดของโรค, และ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนของอาหารที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความ ต้องการเพิ่มขึ้นจากผู้บริโภคที่มีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากขึ้น, มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่เข้มข้น, การปรับปรุงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต, และการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีผลกระทบ ต่อความต้องการอาหาร รวมถึงการเพิ่มความยั่งยืนในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่า Cordyceps militaris โดยเฉพาะเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก การศึกษาได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยททำงานที่มีความตระหนักรู้สูงเกี่ยวกับสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรง พวกเขานิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ส่งเสริมภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการเน้น ย้ำถึงความต้องการความโปร่งใสในการผลิตและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความตระหนักรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมและจริยธรรม การศึกษานี้ยังได้สำรวจและวิเคราะห์การออกแบบชื่อทางการตลาดและองค์ประกอบการออกแบบสำหรับแบรนด์ "MUSHROOM" ที่มีจุดเน้นที่ความเป็นกันเองออร์แกนิก และการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการใช้สีเอิร์ธโทนและกราฟิกที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติ เพื่อสื่อถึงคุณค่าและความเป็นออร์แกนิกของผลิตภัณฑ์ บริษัทมัสรูมจำกัดได้ลงทุนตั้งต้นทั้งสิ้น 6,562,000 บาท โดยเน้นการลงทุนในทรัพย์สิน สำหรับการบรรจุภัณฑ์และเก็บสินค้า การลงทุนนี้ไม่รวมถึงการกู้ยืมจากธนาคาร ทำให้ไม่มีภารหน้ีสินจากการกู้ยืม การวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและการจัดการเงินทุนอย่างรอบคอบ นับเป็นหลักการสำคัญที่จะนำพาธุรกิจสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง และรับประกันความมั่นคงและความย่ังยืนในระยะยาว ผลการศึกษานี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินอย่างละเอียดและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเป็นประจำเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ.
Description: 90 แผ่น
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5419
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP FB.001 2567.pdf8.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.