Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1119
Title: การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแข็งแบบหยอดเหรียญ "Ice cloud"
Authors: ภาวิณี อภิวัฒน์ชาติ
Keywords: ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
น้ำดื่ม
ธุรกิจการผลิต
น้ำแข็ง
Ice cloud
Issue Date: 30-Apr-2015
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Citation: 2558
Abstract: บริษัท Ice Cloud จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแข็งหยอดเหรียญให้กับนักธุรกิจรายย่อยเพื่อนำไปตั้งในเขตชุมชน เช่น ตลาดสด และหอพัก ด้วยระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis ที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทำให้ได้มาซึ่งน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานการบริโภค นอกจากนี้การที่เป็นตู้กดจำหน่ายอัตโนมัติทำให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริโภคได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแข็งหยอดเหรียญเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จากการที่บริษัท Ice Cloud มีหุ้นส่วนหลักคือ บริษัท พัดชา ดิจิตอล ซิสเต็ม ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนแผงวงจร รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และเครื่องเติมเงินระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หยอดเหรียญ ทำให้มีจุดแข็งและข้อได้เปรียบสำคัญนำมาซึ่งโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เนื่องด้วยการมีหุ้นส่วนนั้นทำให้บริษัทฯมีฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเดิมที่สั่งซื้อเครื่องหยอดเหรียญประเภทต่างๆจากบริษัท พัดชา ดิจิตอล ซิสเต็ม จำกัด และกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่แล้ว ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งเพื่อสร้างรายได้แก่บริษัทโดยจำหน่ายน้ำดื่มให้ได้อย่างน้อย 100 ลิตร/วัน และขายน้ำแข็งได้จำนวน 50 กิโลกรัม/วัน มียอดขายต่อเดือนจะประมาณ 13,500 บาท ด้วยต้นทุนค่าเครื่อง 180,000 บาท นักธุรกิจรายย่อยจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 1ปี 2 เดือน (ไม่รวมต้นทุนค่าวัตถุดิบและค่าเช่าที่) ซึ่งการเลือกซื้อเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแข็งหยอดเหรียญไปติดตั้งนั้น จะให้รายได้มากกว่าการลงทุนติดตั้งเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มอย่างเดียวเกือบ 3 เท่า นอกจากนี้การใช้ตัวเครื่องที่มีโทนสี รูปแบบ และขนาดให้ใกล้เคียงกับเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญเดิม ของ บริษัท พัดชา สามารถตอกย้ำคุณค่าที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุดได้เป็น บทสรุปผู้บริหาร (ต่อ) อย่างดี เนื่องจากผู้บริโภคคุ้นเคยกับเครื่องทั้งยังเชื่อมั่นในคุณค่าด้านความสะอาดของน้ำดื่มที่กลุ่มเป้าหมายบริโภคอยู่แล้ว อีกทั้งการเติบโตทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถพัฒนาให้เครื่องผลิตน้ำแข็งเดิมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งยากต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ให้มีขนาดเล็กลงซึ่งเอื้ออำนวยต่อการผลิตเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแข็งหยอดเหรียญ บริษัท Ice Cloud ได้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในช่วงแรกเป็นกลุ่มลูกค้าในสถานที่ตั้งเดิมของเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยกลุ่มเป้าหมายนั้นจะต้องมีเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากและเหมาะสมกับการเปลี่ยนเครื่องใหม่ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจสามารถนำเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแข็งหยอดเหรียญไปตั้งทดแทนเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญเดิมได้เลย ทั้งนี้อัตราการบริโภคน้ำแข็งของประชากรในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งเป็นเหตุผลมาจากสภาพอากาศร้อนในประเทศไทยที่ร้อนขึ้นทุกๆปี และผลจากการทำแบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแข็งหยอดเหรียญ จำนวน 100 ฉบับ พบว่าเครื่องจำหน่ายน้ำแข็งหยอดเหรียญมีความน่าสนใจ และมีความต้องการกว่าร้อยละ 89 ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแข็งหยอดเหรียญภายใต้ชื่อ “Ice Cloud” ได้เป็นอย่างดี ทางบริษัทฯมีการวางแผนในการพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยทางกิจการได้มีการวางแผนแบ่งเป็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1119
Other Identifiers: TP EM.012 2558
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP EM.012 2558.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.