Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3855
Title: ทัศนคติของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครต่อระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล =ATTITUDES OF GENERATION Y IN BANGKOK TO THE FACE RECOGNITION SYSTEM APPLY TO PERSONAL SECURITY.
Authors: ขวัญชัย กรอนันต์ศิลป์
Keywords: การจัดการธุรกิจ
Generation Y
Face Recognition
Security
Privacy
Issue Date: 23-Feb-2021
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Citation: 2563
Abstract: ระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) เป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยในการยืนยันอัตลักษณ์ของบุคคล ซึ่งหากภาครัฐนำระบบจดจำใบหน้ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น นำมาช่วยคัดกรองและตรวจสอบบุคคล ตามหาคนหายหรือป้องกันการเกิดอาชญากรรมในอนาคตที่กำลังจะเกิด ระบบจดจำใบหน้าอาจช่วยทำให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติของกลุ่มคน Generation Y และวิเคราะห์ปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย (Security) และความเป็นส่วนตัว (Privacy) โดยการสัมภาษณ์คนช่วงวัย Generation Y เพศชาย 15 คน เพศหญิง 15 คน เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติต่อการยอมรับระบบจดจำใบหน้าในเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคล จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มคน Generation Y ยอมรับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและสนับสนุนให้ภาครัฐนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมองว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครยังคงไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ดีหากภาครัฐจะเริ่มใช้งานระบบดังกล่าวจะต้องแจ้งหรือขออนุญาตในการเก็บหรือใช้ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล และ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้กลุ่มคน Generation Y ยอมรับได้ว่าหากต้องการความปลอดภัยมากขึ้นก็ต้องแลกกับการสูญเสียความเป็นส่วนตัวบ้าง แต่กลุ่มคนเหล่านี้คาดหวังให้ระบบต้องสามารถใช้งานได้จริง มีบุคลากรของภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถมารองรับการใช้งานระบบ ซึ่งหากระบบสามารถทำงานและใช้งานได้จริงแล้วก็จะช่วยทำให้สังคมปลอดภัยมากขึ้น จำนวนอาชญากรรมลดลงและกรุงเทพมหานครก็จะน่าอยู่มากขึ้น
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3855
Other Identifiers: TP BM.038 2563
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP BM.038 2563.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.