Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4914
Title: แผนธุรกิจ Young Cool Club บริการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี
Authors: พรประธาร, ครองราช
Keywords: ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
แผนธุรกิจ
ผู้สูงอายุ
สุขภาพจิต
Issue Date: 12-Jan-2023
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract: อย่างที่ทราบว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีแนวโน้มมาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 โดยจำนวนผู้สูงอายุจะอยู่ราวร้อยละ 20-30 เปรียบให้เห็นภาพอย่างง่ายคือ หากมีคนเดินมา 5 คน ในจำนวนนั้นจะเป็นผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 คน โดยประชากรผู้สูงอายุในปี 2565 นั้นมีมากถึง 12,116,199 คน คิดเป็น 18.3% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งทาง Young Cool Club ได้เห็นโอกาสจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และปัญหาที่ตามมาเมื่อจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นคือ ความเปราะบางทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจและสังคม ผู้สูงวัยจึงต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นในหลายด้าน การที่ครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม ทำให้ Young Cool Club เกิดแนวคิดของการสร้าง Community ของผู้สูงอายุที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะพูดคุยเพื่อคลายเหงา ได้เจอสังคมใหม่ๆ เดิมผู้ก่อตั้งมีประสบการณ์ในการทาธุรกิจเกี่ยวกับห้องพักรายเดือนในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลา 20 ปี โดยเริ่มธุรกิจตั้งแต่รุ่นคุณยายจนมาถึงเจนเนอร์เรชั่นปัจจุบันคือตัวของผู้ก่อตั้งเอง โดยมี 2 ที่คือในใจกลางเมือง และชานเมือง ซึ่งห้องพักในใจกลางเมืองลูกค้าจะเป็นบุคคลกรในโรงพยาบาล และนักศึกษาพยาบาล เพราะสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ และในส่วนของห้องพักที่อยู่ชานเมืองนั้นจะเป็นลักษณะห้องเช่าเพื่อทำค้าขายเป็นหลัก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวใกล้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่างเซ็นทรัลพิษณุโลก และดูโฮม ทำให้บริเวณนี้จะมีทั้งบ้านจัดสรร และหอพักจำนวนค่อนข้างมาก ซึ่งเมื่อก่อนการที่มีห้องพักทำให้มีรายได้ดี มั่นคง แต่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการด้านห้องพักที่เพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อน จึงมีแนวคิดในการเริ่มธุรกิจใหม่รับกับเทรนผู้สูงอายุที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อพูดถึงผู้สูงอายุธุรกิจที่มักเป็นที่รู้จักจะเป็นในลักษณะของการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งการเติบโตต่อเนื่อง 3 ปี โดยธุรกิจใหม่ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนกว่า 50% การเพิ่มทุนในปี 2564 เพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า และรายได้กับกำไรก็เติบโตไม่หยุดท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในส่วน ของกำไรในธุรกิจผู้สูงอายุนั้นในปี 2562 ธุรกิจที่ดูแลผู้สูงอายุสามรถทา กำไร 11.05 ล้านบาท ทำให้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไป จากการสำรวจพบว่าผู้สูงอายุส่วนมากให้ความคิดเห็นว่า Community สำหรับผู้สูงอายุ สามารถสร้างสังคมใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณได้ เนื่องจากผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และด้านร่างกาย เนื่องจากเมื่อผู้สูงอายุไม่ได้ทางานอาจทำให้เข้าสังคมได้น้อยลงทำให้เกิดความเหงา หรือบางท่านมีปัญหาด้านสุขภาพทำให้ไม่สามารถขับรถไปท่องเที่ยวไกลๆ เพื่อคลายเหงาได้ เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีปัญหาด้านสายตาทำให้ไม่สามารถขับรถได้ หลายชั่วโมงติดต่อกันจึงต้องหาสถานที่ที่ไม่ไกล มีกิจกรรมให้ทำคลายเหงา มีโอกาสพบเจอสังคมใหม่ ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในวัยเดียวกัน กลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือ การให้บริการแบบ Customize โดยบริการใน Young Cool Club จะมีทั้งส่งเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายโดยโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ และกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ ที่จะส่งเสริมความสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ ในด้านของสุขภาพภายนอกมีการประเมินสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย และการประเมินสุขภาพภายใน เนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีภาวะสมองเสื่อม ทำให้จะต้องมีกระบวนประเมินภาวะสมองเสื่อมโดยใช้แบบประเมิน The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ซึ่งเป็นเครื่องมือคัดกรองโรคเสื่อมระยะแรกแบบรวดเร็ว โดยจะเป็นในลักษณะถาม-ตอบ การคิดคำนวณ การรับรู้สภาวะรอบตัว ความคิดรวบยอดมาใช้ประเมินผู้สูงอายุก่อนที่จะเข้ารับบริการ เพื่อวางแผนกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุที่จะเข้ามาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และสร้างความปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการตลาดและแผนการเงินของธุรกิจ Young Cool Club จะมีแผนการในการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางแบบผสมผสานทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเป็นสร้างการรับรู้ในการมีอยู่ของธุรกิจ และทำให้เกิดรายได้ Young Cool Club คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 4,368,585 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนจากผู้ ถือหุ้นจำนวน 2,500,000 ล้านบาทและเป็นเงินกู้จำนวน 1,870,000.00 บาท โดยใน 5 ปี แรกคาดว่าจะมี มูลค่าโครงการปัจจุบันสุทธิ (NPV) อยู่ที่ 8,658,000.00 บาท และให้อัตราผลตอบแทน ภายใน (IRR) ร้อยละ 77 ระยะเวลาคืนทุน
Description: 76 แผ่น
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4914
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP EM.002 2566.pdf5.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.