Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/815
Title: การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของธุรกิจไฟเบอร์เยลลี่กัมมี่จากสมุนไพรเทียนเกล็ดหอย "Kiddy Chewii"
Authors: โชติกา ตาตะบุตร
Keywords: Kiddy Chewii
สมุนไพรเทียนเกล็ดหอย
ไฟเบอร์เยลลี่กัมมี่
Issue Date: 21-Jan-2015
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Citation: 2557
Abstract: ปัญหาการขับถ่ายในเด็กเป็นปัญหาหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้สนใจและใส่ใจเป็นอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยในเด็ก โดยสาเหตุของปัญหากว่าร้อยละ 90 เกิดจากเด็กไม่รับประทานอาหารที่มีเส้นใยกากอาหารเพียงพอ กล่าวคือ การรับประทานผักและผลไม้น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานส่งผลให้เด็กประสบปัญหาท้องผูกและมีอุจจาระแข็งซึ่งทำให้เมื่อถึงเวลาขับถ่ายเด็กจะเกิดความเจ็บปวดจากการเบ่งอุจจาระและทำให้เด็กไม่ต้องการขับถ่าย ซึ่งสาเหตุที่เด็กไม่รับประทานผักอันเนื่องมาจากรสชาติและกลิ่นของผักที่ไม่ถูกปาก จากความสำคัญของปัญหาดังกล่าว บริษัท Kiddy Chewii จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์และวิตามินในรูปแบบกัมมีเยลลี่ “Kiddy Chewii” ที่มีสารอาหารและไฟเบอร์จากสมุนไพรเทียนเกล็ดหอยและวิตามินที่มีมากในผัก เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาการขับถ่ายมีสุขภาพแข็งแรง แก้ไขปัญหาด้านการขับถ่าย และชื่นชอบในการรับประทานอาหาร จากการศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่าจำนวนเด็กในประเทศไทยที่รับประทานผักและผลไม้น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีจำนวน 4.6 ล้านคน จากการสัมภาษณ์ กุมารแพทย์มีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาท้องผูกในกลุ่มเป้าหมายนั้นกุมารแพทย์แนะนำให้ผู้ปกครองสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายให้รับประทานอาหารที่มีกากใยอาหาร เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งการแปรรูป การให้กำลังใจ และการฝึกการรับประทานอาหารที่มีกากใยอาหาร สำหรับกรณีที่มารักษาที่โรงพยาบาล เบื้องต้นจะทำการรักษาโดยการให้รับประทานยาระบายชนิดอ่อน ควบคู่กับ ไฟเบอร์ผงชนิดชงน้ำเพื่อให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์ที่เพียงพอและทำให้อุจจาระมีความนิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถขับถ่ายได้สะดวกยิ่งขึ้น ในปัจจุบันมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์วิตามินอาหารเสริมในเด็กมีมูลค่าตลาด 1,260 ล้านบาทและมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ14.2 และจากปัญหาการขับถ่ายของเด็กไทยกว่า 4 ล้านคน ดังกล่าว บริษัท Kiddy Chewii จำกัด จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่เสริมไฟเบอร์และวิตามิน Kiddy Chewii ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์จากสมุนไพรเทียนเกล็ดหอยและวิตามิน A C B2 B6ในรูปแบบกัมมี่เยลลี่ โดยสรรพคุณของไฟเบอร์จากสมุนไพรเทียนเกล็ดหอยนั้นสามารถช่วยเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ ช่วยลดอาการท้องผูก และมีไมโครโพลี แซคคาไลด์ และเซลลูโลส ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยหล่อเลี้ยงลำไส้ซึ่งเป็นทางผ่านของกากอาหาร ในด้านการผลิต บริษัทจะดำเนินการผลิตโดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการผลิตกัมมี่เยลลี่ โดยส่วนประกอบหลักคือ สมุนไพรเทียนเกล็ดหอยนั้นทางกลุ่มจะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อและดำเนินการแปรรูปให้ไร้สีและกลิ่นเองเพื่อเป็นการป้องกันการเลียนแบบโดยทางกลุ่มเลือกบริษัท ดิลิคัฟ จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและได้รับมาตรฐานรับรองตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาในการผลิตอาหารเสริมเป็นผู้ดำเนินการ หลังจากทำการผลิตเรียบร้อยแล้วจะนำผลิตภัณฑ์มาเก็บรักษาที่ คลังเก็บรักษาสินค้า ย่านสุขุมวิท 66/1 ก่อนกระจายสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าของ บริษัท บู๊ทส์ รีเทล จำกัดที่เป็นผู้ค้าต่อไป ในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ Kiddy Chewii เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเน้นในส่วนของการสื่อสารทางการตลาด โดยทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ ในช่วงแรกทางกลุ่มเน้นทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสารแผ่นพับและออกบู๊ทนำเสนอสินค้าเพื่อให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมายผ่านทาง ช่องทางการขายโดยสื่อถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์แก่คลีนิกวิจัย โรงพยาบาลเด็ก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยเน้นคุณค่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและความสะดวกจากการใช้ไฟเบอร์ในรูปแบบใหม่ และทางกลุ่มจะมีทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทางนิตยสารสำหรับผู้ปกครองและเด็ก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรับรู้และเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/815
Other Identifiers: TP EM.049 2557
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP EM.049 2557.pdf10.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.