Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/865
Title: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาแผลเป็นจากไฟไหม้และน้าร้อนลวก “B+HEAL”
Authors: ณัฐพร สุจริต
Keywords: Entrepreneurship Management
การเงิน
B+HEAL
ผลิตภัณฑ์รักษาแผล
Issue Date: 15-May-2014
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Citation: 2557
Abstract: บริษัท เอนริช เมดิคอล เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทเอนริช เมด จากัด เป็นบริษัทที่ดาเนินการผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล และเจลลดรอยแผลเป็นจากสกัดสมุนไพรจีนปักคี้ ภายใต้ชื่อ “บี-ฮีล” (B+HEAL) มีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากแผลไฟไหม้และน้าร้อนลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล โดยได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ จากการศึกษาข้อมูลคนไข้เฉลี่ยที่ได้รับอุบัติเหตุจากการเกิดไฟไหม้และน้าร้อนลวก คิดเป็น 20,625 คนต่อปี และค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาแผลเป็นต่อคนต่อปีคิดเป็น 6,800 บาท จากการสัมภาษณ์ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรักษารอยแผลเป็นนูนแดงที่เกิดจากแผลไฟไหม้และน้าร้อนลวก โดยมีวิธีการรักษา โดยเริ่มต้นจากการใช้เจลลดรอยแผลเป็นต่อด้วยการใช้แผ่นแปะ Silicone sheet หรือ ใช้ Pressure Garment โดยสิ่งที่แพทย์คานึงเป็นปัจจัยหลักในการรักษาคือ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสะดวก การทาการรักษาของแพทย์ส่วนใหญ่ใช้การรักษาแบบ Dual Therapy (ใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ตัว) โดยขึ้นอยู่กับขนาดของแผล ความลึกของแผล และ ระยะเวลาของการเกิดแผล โดยมูลค่ารวมของตลาดผลิตภัณฑ์รักษารอยแผลเป็นที่เกิดจากแผลไฟไหม้และน้าร้อนลวกในประเทศไทยเฉลี่ยปีพ.ศ. 2549 - 2555 คิดเป็น 140.25 ล้านบาทต่อปี จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ บริษัท เอนริช เมดิคอล เทคโนโลยี จากัด จากัดได้เห็นถึงโอกาสที่สาคัญในการทาธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ B+HEAL ซึ่งเป็นผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล และเจลลดรอยแผลเป็นจากสกัดสมุนไพรจีนปักคี้ ซึ่ง มีการศึกษาทางคลีนิกของผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลสาหรับรักษาแผลชนิด hypertrophic burn scarเป็นโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์สามารถลดความแข็ง หนาและขรุขระของแผลเป็นได้ ส่วนเจลลดรอยแผลเป็นจากสกัดสมุนไพรจีนปักคี้มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์สนับสนุนด้านคุณสมบัติช่วยสมานแผลให้หายเร็วยิ่งขึ้น และยับยั้งการเกิด scar formation โดยเร่งการเกิด wound closure rate นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งขบวนการอักเสบของแผล และฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ ดังนั้นทั้ง 2 ส่วนจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษารอยแผลนูนแดงยุบตัวเร็วขึ้น ด้านการผลิต ทางบริษัทเอนริช เมดิคอล เทคโนโลยี จากัด จะทาการจัดสรรพื้นที่ในการจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ ย่านจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตและบรรจุภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานและรับรอง GMP จากนั้นจึงกระจายสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ โรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลศูนย์ ก่อนคิดเป็นมูลค่า 60.13ล้านบาท/ปี โดยมีเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาด ในปีแรกอยู่ที่ 33% ของมูลค่าตลาด ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาด ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะวางสู่ตลาดโดยผ่านช่องทางการทาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา เพื่อให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักผ่านผู้แทนยา และนอกจากนี้จะทาการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวารสารทางการแพทย์ รวมถึงนาเสนอผลิตภัณฑ์ในงานการประชุมวิชาการประจาปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโดยการออกบูธ เพื่อเป็นการทาให้แพทย์ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่จะมีประโยชน์ต่อคนไข้ และแนะนาการใช้ต่อไป รวมถึงจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย ด้านการเงินและการลงทุน บริษัทฯคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 9.18 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุง 0.6 ล้านบาท อุปกรณ์เครื่องจักรและค่าควบคุมมาตรฐานโรงงาน 1.59 ล้านบาท สิทธิบัตร 2.5 ล้านบาท ค่าวิจัยและพัฒนา 0.5 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์สานักงาน 0.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายก่อนดาเนินงาน 0.67 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน 3.12 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างกาไรได้ตั้งแต่ปีแรกของการดาเนินงาน ระยะเวลาคืนทุน 2ปี 5เดือน มีมูลค่าโครงการปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 19.3 ล้านบาทและมีอัตราผลตอบแทนในการลงทุน (IRR) ร้อยละ 47.64%
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/865
Other Identifiers: TP EM.003 2557
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP EM.003 2557.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.