Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/866
Title: การศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์สาหรับรักษาแผลเป็นจากไฟไหม้และน้าร้อนลวก “B+HEAL”
Authors: สุธีร์ ด่านบางภูมิ
Keywords: Entrepreneurship Management
B+HEAL
ผลิตภัณฑ์รักษาแผล
Issue Date: 15-May-2014
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Citation: 2557
Abstract: บริษัท เอนริช เมดิคอล เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทเอนริช เมด จากัด เป็นบริษัทที่ดาเนินการผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล และเจลลดรอยแผลเป็นจากสกัดสมุนไพรจีนปักคี้ ภายใต้ชื่อ “บี-ฮีล” (B+HEAL) มีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากแผลไฟไหม้และน้าร้อนลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล โดยได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ จากการศึกษาข้อมูลคนไข้เฉลี่ยที่ได้รับอุบัติเหตุจากการเกิดไฟไหม้และน้าร้อนลวก คิดเป็น 20,625 คนต่อปี และค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาแผลเป็นต่อคนต่อปีคิดเป็น 6,800 บาท จากการสัมภาษณ์ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรักษารอยแผลเป็นนูนแดงที่เกิดจากแผลไฟไหม้และน้าร้อนลวก โดยมีวิธีการรักษา โดยเริ่มต้นจากการใช้เจลลดรอยแผลเป็นต่อด้วยการใช้แผ่นแปะ Silicone sheet หรือ ใช้ Pressure Garment โดยสิ่งที่แพทย์คานึงเป็นปัจจัยหลักในการรักษาคือ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสะดวก การทาการรักษาของแพทย์ส่วนใหญ่ใช้การรักษาแบบ Dual Therapy (ใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ตัว) โดยขึ้นอยู่กับขนาดของแผล ความลึกของแผล และ ระยะเวลาของการเกิดแผล โดยมูลค่ารวมของตลาดผลิตภัณฑ์รักษารอยแผลเป็นที่เกิดจากแผลไฟไหม้และน้าร้อนลวกในประเทศไทยเฉลี่ยปีพ.ศ. 2549 - 2555 คิดเป็น 140.25 ล้านบาทต่อปี จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ บริษัท เอนริช เมดิคอล เทคโนโลยี จากัด จากัดได้เห็นถึงโอกาสที่สาคัญในการทาธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ B+HEAL ซึ่งเป็นผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล และเจลลดรอยแผลเป็นจากสกัดสมุนไพรจีนปักคี้ ซึ่ง มีการศึกษาทางคลีนิกของผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลสาหรับรักษาแผลชนิด hypertrophic burn scarเป็นโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์สามารถลดความแข็ง หนาและขรุขระของแผลเป็นได้ ส่วนเจลลดรอยแผลเป็นจากสกัดสมุนไพรจีนปักคี้มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์สนับสนุนด้านคุณสมบัติช่วยสมานแผลให้หายเร็วยิ่งขึ้น และยับยั้งการเกิด scar formation โดยเร่งการเกิด wound closure rate นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งขบวนการอักเสบของแผล และฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ ดังนั้นทั้ง 2 ส่วนจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษารอยแผลนูนแดงยุบตัวเร็วขึ้น ด้านการผลิต ทางบริษัทเอนริช เมดิคอล เทคโนโลยี จากัด จะทาการจัดสรรพื้นที่ในการจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ ย่านจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตและบรรจุภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานและรับรอง GMP จากนั้นจึงกระจายสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ โรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลศูนย์ ก่อนคิดเป็นมูลค่า 60.13ล้านบาท/ปี โดยมีเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาด ในปีแรกอยู่ที่ 33% ของมูลค่าตลาด ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาด ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะวางสู่ตลาดโดยผ่านช่องทางการทาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา เพื่อให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักผ่านผู้แทนยา และนอกจากนี้จะทาการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวารสารทางการแพทย์ รวมถึงนาเสนอผลิตภัณฑ์ในงานการประชุมวิชาการประจาปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโดยการออกบูธ เพื่อเป็นการทาให้แพทย์ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่จะมีประโยชน์ต่อคนไข้ และแนะนาการใช้ต่อไป รวมถึงจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/866
Other Identifiers: TP EM.004 2557
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP EM.004 2557.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.