Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการทำงานจากที่บ้านของพนักงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยระหว่างการระบาดของโควิด-19ชัชรักษ์ ทรงศิวิไล
2566การศึกษาผลกระทบของการหมุนเวียนงานในองค์กรธณัฏฐสรณ์ โศณณายะ
2566ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลต่อผลกระทบด้านกำไรของธุรกิจ SME ในประเทศไทยจิรภิญญา ทองสิมา
2566ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรศาริณี นิติธรรม
2566การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรของพนักงานกลุ่ม Generation Y (Millennials) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภัทรวดี อ้นตระการ