Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 352 (Search time: 0.047 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-02-19การพัฒนารูปแบบธุรกิจสถาบันเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย (6 เดือน – 7 ปี) ผ่านการพัฒนาสมองด้วยทักษะ EF (Executive Functions)สิริปรางค์ ศรีโยธินเมธากุล
2565-06-29การศึกษาผลกระทบของนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณต่อตลาดทุน ปริมาณเงินในระบบและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย อินโดนีเซียและเกาหลีใต้เจษฎา, เจริญสันติพงศ์
2565-08-05แผนธุรกิจเนื้อทางเลือกจากพืชภายใต้แบรนด์ “ NOVA meat “มนตรี, ศรีมาก
2565-02-25การศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการศูนย์การค้าของกลุ่มผู้บริโภควัยหลังเกษียณชนากานต์, สุดสุข
2565-01-13ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการพรีออเดอร์สินค้าจากประเทศจีนผ่านร้านค้าออนไลน์ปัทมพร, ราชพันแสน
2565-03-30ศึกษาโอกาสและแนวทางการวางแผนธุรกิจบริษัทออกแบบและตกแต่งภายในอัญชลี, บางเจริญทรัพย์
2565-01-14แผนธุรกิจ “EcoAtmos” บริการเคลือบน้ำยากำจัดและยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัสภายในอาคารสถานที่อยู่อาศัยเมธาพัฒน์, โพธิ์นฤมิตปรีชา
2565-09-19การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรธุรกิจบริการด้านระบบ สายพานลำเลียงกระเป๋าในเขตกรุงเทพมหานครธัญชนก, รัตนพิบูลย์
2565-09-19ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค Generation Yยงสิริ, วงศ์สิริฉัตรชัย
2565-09-19การศึกษาความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้รถกระบะในประเทศไทยศุภณัฐ, วงศ์จินดาเสถียร