Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 311-320 of 341 (Search time: 0.062 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566ปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้า และการรับรู้คุณภาพที่ มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้าไนกี้ (NIKE)สุรศักดิ์ สวัสดิ์สลุง
2566ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจใช้ซ้ำบริการ Telemedicine ในประเทศไทยฐาติกา หงษ์อร่าม
2566ลักษณะของยูทูบเบอร์ (YouTuber) ที่มีผลต่อทัศนคติในตราสินค้าและ ความตั้งใจซื้อสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่นวาย : กรณีศึกษาพิมรี่พายเบญจพร ลีระวีเกียรติ
2566อิทธิพลของทัศนคติต่อการมีสุขภาพที่ดีและการรับรู้เชิงคุณค่าต่อสุขภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารที่ทำจากโปรตีนทางเลือก Plant-based food ในเขตกรุงเทพมหานครเพชราภรณ์ ทินราช; กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์
2566อิทธิพลการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสมาร์ทโฮมปริญญาพร สรัสสลักษณ์
2566ความสัมพันธ์ของ การรับรู้ตราสินค้า และความสอดคล้องในตนเองต่อแบรนด์ ที่มีผลต่อ การรับรู้คุณค่า และความชื่นชอบในตัวแบรนด์ ทำให้เกิด ความตั้งใจซื้อในบริบทสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์มาริษา ชินบุตร
2566การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการธุรกิจนมที่มีจุดมุ่งหมายการจัดการการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สู่ชั้นบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพสากลในประเทศไทยวีรภัทร์ จรัสจิราวัฒน์
2566แผนธุรกิจ บริษัท วันนาบี เรนทัล จำกัด ธุรกิจเช่าเสื้อผ้าแบรนด์ระดับกลางณัฐณิชา ตันติวุฒิจรรยา
2566แผนธุรกิจสวนละมุด La-Mud-Jiณริศษา ศิวทัศน์
2566แผนธุรกิจ Insectary ผลิตภัณฑ์เนื้อปรุงรสพร้อมทาน โปรตีนทางเลือกจากแมลงนลินรัตน์ เทียนสุวรรณ