Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 733 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-05-29การประยุกต์ใช้ทฤษฎีลำดับขั้นทางจิตวิทยาเพื่อศึกษาทำความเข้าใจคุณค่าของกาแฟเพื่อสุขภาพ (Functional coffee) ในผู้บริโภคสูงวัย = Applications of means ena chain theory and laddering technique for educational understanding the customer value on health and beauty instant coffee (functional coffee) of aging consumers.สุวิตตา ชัยเพชร
2014-07-11แนวทางการสร้างแบรนด์ (ฺBrand) ห้องเสื้อไทยให้เป็นที่นิยมธีราพร เมฆอาภรณ์
2020-12-16คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโอนเงินเวสเทิร์นยูเนียน ของคนฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชนิชา ใยบัณดิษฐ
2020-11-11การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมของ Gen X และ Gen Y ในกรุงเทพมหานครณัฐภัทร ด้วงบุญมา
2020-12-16ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวงจิราวรรณ จันดาวาปี
2020-12-15ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ Green Building ประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ของผู้บริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณฐมน สีนวล
2020-12-16กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์โรงแรมสีเขียวที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อของกลุ่ม Gen Y ในธุรกิจโรงแรมธินีกาญจน์ แซ่ตั้ง
2016-11-16ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อการทำงานในธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งออก สำนักงานใหญ่= Employee engagement in working in export division at head office of export and import bank of Thailand.กุสุมาลย์ สุจเร
2014-07-28การศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้ iphone เพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างมืออาชีพ = Application of iphone for professional cinematography.ปารเมศ อินสว่าง
2014-07-11การศึกษาแนวทางการนำระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มาใช้กับธุรกิจขนาดย่อมประเภทการค้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ = A feasibility study of the customer relationship management (CRM) application on small & medium scientific equipment enterprise.สมฤทัย พวงทองทับ