Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 81 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-08-05แผนธุรกิจเนื้อทางเลือกจากพืชภายใต้แบรนด์ “ NOVA meat “มนตรี, ศรีมาก
2565-02-25การศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการศูนย์การค้าของกลุ่มผู้บริโภควัยหลังเกษียณชนากานต์, สุดสุข
2565-01-13ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการพรีออเดอร์สินค้าจากประเทศจีนผ่านร้านค้าออนไลน์ปัทมพร, ราชพันแสน
2565-09-19การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรธุรกิจบริการด้านระบบ สายพานลำเลียงกระเป๋าในเขตกรุงเทพมหานครธัญชนก, รัตนพิบูลย์
2565-09-19ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค Generation Yยงสิริ, วงศ์สิริฉัตรชัย
2565-09-19การศึกษาความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้รถกระบะในประเทศไทยศุภณัฐ, วงศ์จินดาเสถียร
2566การศึกษาการบริหารความขัดแย้งในการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจอริสรา หิรัญตีรพล
2566การศึกษารูปแบบของภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของผู้แทนยาในบริษัทยาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอรวรรณ ล้อมจันทร์
2566กรณีศึกษา กรณีศึกษาความผูกพันกับองค์กรและความสุขในการทำงานของพนักงานประจำบริษัทยาแห่งหนึ่งณัฐชา จันทานานนท์
2566การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของอาชีพวิศวกร กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในเขตกรุงเทพมหานครจุฑากาญจณ์ แก้วคำ