Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การศึกษารูปแบบของภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของผู้แทนยาในบริษัทยาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอรวรรณ ล้อมจันทร์
2566ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการย้ายงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์สำหรับกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลภูรี จันทร์วลัยพร
2566แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทอีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครธัญญา เกษปทุม
2566ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์กรอุตสาหกรรมรถยนต์นภารัตน์ อริยพลกนกสิน
2566การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในช่วง เจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร ช่วงโควิด 19 ที่มีการทำงานทางไกลสมสิริ ศรีจิรารัตน์
2563ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร: กรณีศึกษาพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลฐิติพงษ์ ชุมพล
2563การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน กับความผูกพันของพนักงาน กลุ่มสนับสนุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)รวีวรรณ พุฒบุษบา
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา ธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Non – Bank) แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครสุวิดา เกิดนวล
2566ปัจจัยจูงใจและความสุขในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของผู้แทนเครื่องมือแพทย์กัญญาพัชร อ้วนวิจิตร; ธนพล วีราสา
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครภูวดิท อ่อนสนิท