Browsing by Author ชนินทร์ อยู่เพชร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 97  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-05-27กลยุทธ์การปรับตัวของคลินิกทันตกรรมในภาวะวิกฤตสุขภาพศิชัช, ธราวราทิตย์
2019-05-14การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์: กรณีศึกษา ภาพยนตร์แฟนเดย์...แฟนกันแค่วันเดียว =FILM INDUCED TOURISM: THE CASE OF MOVIE “ONE DAY”ปัณฑ์ชนิต นันตติกูล
2021-04-06การพัฒนากลยุทธ์การตลาดแบบผู้ทรงอิทธิพลระดับจุลภาคและความภักดีในตราสินค้ารองเท้าวิ่งอาทิตยา, อย่างอิ่น
2019-05-14การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดลพบุรี =HISTORICAL AND CREATIVE TOURISM DEVELOPMENT IN LOPBURI.ภรภัสสรณ์ ชุมพล
2021-04-06การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงโยคะในประเทศไทยศุภกร, ปิ่นทอง
2021-05-21การศึกษากระบวนการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้เอเจนซี่โฆษณาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฐิติพร, ฐิติปัญญาทรัพย์
2020-01-21การศึกษากลยุทธ์ในการสร้างชุมชนแฟนคลับอย่างไม่เป็นทางการ (Unofficial Fan Community) กรณีศึกษา BNK48 =BUILDING UNOFFICIAL FAN COMMUNITY STRATEGIES: A CASE STUDY OF BNK48.ธันย์ชนก นิพพานนท์
2020-12-16การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการเข้าใช้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ =THE STUDY OF FACTORS AFFECTING CUSTOMERS LOYALTY OF FITNESS CENTER.สราลี ธีรสุขาภรณ์
2022-12-13การศึกษาปัจจัยความพึงพอใจคาพยาการณ์ดวงชะตาผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑลธีรธัชช์, ธีเศรษฐ์โศภน
2022-12-13การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของข้าราชการที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลวิโรษณา, ทองโชติ
2021-03-06การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคสินค้าน้ำดื่มวิตามินพันธุมาศ, เทียนทอง
2021-05-25การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจกลับไปท่องเที่ยวซ้า ในการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของพื้นที่ ภาคใต้ประเทศไทยวัชรพล, พิสารเขตร
2019-05-14การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจ และรูปแบบการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) =A STUDY BEHAVIOR DECISION MAKING AND SPENDING PATTERNS OF THE TOURIST RIDING BIG BIKE.พลากร สินอาภา
2022-03-26การศึกษาพฤติกรรมกระบวนการสื่อสารขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน IT ขององค์กรธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจิรัฏฐ์, อัครพรชัยสถิต
2018-12-19การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจจองรีสอร์ทที่เขาใหญ่ของคนกรุงเทพมหานครวชิราภรณ์, วณิชปัญจพล
2020-11-10การศึกษาภูมิทัศน์บริการ (Servicescape) และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำของร้านคาเฟ่ขนมหวาน (Dessert Cafe) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร =THE STUDY OF SERVICESCAPE AND MARKETING MIX FACTOR A DESSERT CAFÉ ON REPURCHASE INTENTION IN DESSERT CAFÉ OF CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITAN AREA.ณิชกานต์ อุชชิน
2020-05-08การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใช้น้ำหอมชั้นนำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร =MARKETING COMMUNICATION EFFECTING CONSUMER SATISFACTION TO BUY BEST PERFUME IN BANGKOK.อริสรา พิศุทธิกฤตยา
2019-08-10ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการเข้ามาของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ของโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร =THE ATTITUDE OF MEDICAL PERSONNELS ON THE JOURNEY OF MEDICAL TOURISM OF LARGE PRIVATE HOSPITAL IN BANGKOK.สัจนันท์ มงคลบุตร
2021-04-06ทัศนคติและการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งพร้อมทานสาหรับสุนัขรัญญา, เหมธุวนนท์
2019-08-10ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่ออาหารริมบาทวิถี =ATTITUDES AND SATISFACTION OF INTERNATIONAL TOURISTS IN BANGKOK MOTROPOLIS TOWARD STREET FOOD.รัชนี ตั้งมานะกิจ