Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.046 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชากรไทย Generation Yดลพร ศิลาไศลโศภิษฐ์
2564-12-04ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยช่องทางออนไลน์กับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยพิรินทิรา, พิสุทธิ์ธนกาญจน์
2566ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้ากลุ่มองค์กร ในการเลือกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์พงษ์สุดา ยิ่งหาญ
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อซ้ำของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์วสวัตร์ เปี่ยมวิทย์
2564-12-04ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านการรับชม Live Commerceนิปุณ ปวรางกูร
2565แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว จังหวัดภูเก็ตจากมุมมองนักท่องเที่ยว Gen Y และ Genพอพิมพ์ สุขเนียม
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเช่าอะพาร์ตเมนต์ของประชากรในจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรีสุชาญ์รินี เกียรติรัตนากร
2566ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคร้านไวน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณัฐธิดา กุลเวชกิจ
2566ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจใช้ซ้ำบริการ Telemedicine ในประเทศไทยฐาติกา หงษ์อร่าม
2566คุณภาพอาหาร คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และการซื้อซ้ำ ของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารริมบาทวิถี บนถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครปรัชญา จารุเรืองไพศาล