Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.047 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566ทัศนคติของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารรายใหญ่ในประเทศไทยจุฬารัตน์ อินทร์รัตน์
2566ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานในร้านขายยาของประชากรไทยเพศหญิงพิมพ์ณดา ธราพัฒน์พงศกุล
2566ปัจจัยและทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าไพรเวทแบรนด์ กลุ่มสุขภาพและความงาม ร้านวัตสันจุติพร ราชมนเฑียร
2566ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ้าอนามัยแบบสอด (TAMPONS)ปาริสา พริพล
2566การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม Chanel และ Christian Diorสุฐิตา ปฐวิน
2563การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของผู้เข้าอบรมต่อการฝึกอบรมผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) กับการฝึกอบรมปกติในองค์กรธุรกิจณัฐนรี ตรณโนภาส
2563ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ขวัญใจ (KWANJAI) และการตัดสินใจซื้อณัฐชยา, ไชยเสน
2566ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการในการซื้อผลิตภัณฑ์วิตามินเยลลี่เพื่อผิวพรรณของคนอายุ 20 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสุพิชชา จารุภูมิ
2566พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินของผู้บริโภคจากการสื่อสารผ่านบัญชี อย่างเป็นทางการ (Official Accounts LINE) ในแอปพลิเคชัน "ไลน์" (LINE)ปฐมาวดี ทองตัน
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านผ่านตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติอาภัสนี ช่วยประคอง